Algemene Voorwaarden

Door de website www.bouwersinfo.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel BOUWERSINFO BV. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BOUWERSINFO BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
BOUWERSINFO BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
BOUWERSINFO BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

BOUWERSINFO BV kan overeenkomsten aangaan met partijen zoals op de website is aangegeven.
Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar, tenzij anders is overeengekomen. Met het aangaan van een overeenkomst ontvangt de klant een licentie voor het gebruik van de overeengekomen programmatuur. Deze wordt via een abonnementsvorm gefactureerd. Voor abonnementen geldt een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van een abonnementstermijn. De toegang tot de programmatuur en bijbehorende data blijft dan voor de volgende abonnementstermijn gegarandeerd.

De gebruiker is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht.
We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te raadplegen.

BOUWERSINFO BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

De op deze website beschikbaar gestelde documenten en publicaties kunnen worden afgedrukt voor persoonlijk gebruik met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaande toestemming van BOUWERSINFO BV.

Op deze website zijn ook een aantal links opgenomen naar andere websites. BOUWERSINFO BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze website.

BOUWERSINFO BV is niet gehouden om diensten te verlenen.

Het auteursrecht en alle eventuele rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de software en de handleiding, komen uitsluitend toe aan BOUWERSINFO BV.
Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.

BOUWERSINFO BV behoudt zich het recht voor om een beschermingsmechanisme in te bouwen, waarmee voorkomen wordt dat de inhoud van de website door onbevoegden gebruikt kan worden.

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake(product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is BOUWERSINFO BV niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, bij de gebruiker van onze website www.bouwersinfo.nl.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Bij eventuele geschillen tussen partijen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar BOUWERSINFO BV gevestigd is.

Om de pdf file te openen dient de Adobe Acrobat Reader op uw apparaat geinstalleert te zijn.
U kunt deze hier gratis downloaden

No matter what you’re writing an personal essay or an article. These are some helpful suggestions to make writing simpler. Make your sentences concise and straight to the point. Every sentence needs to contain just the same notion. Make each paragraph a cluster of sentences supporting one idea. The shorter sentences will make it simpler to read, and can make your article or book layout appear writing service more appealing. Below are examples of paragraph structure that are effective.